இந்தியா 71

71 ஆம் வருடத்தில் சுதந்திர இந்தியா

சாதித்தது கடுகளவு சாதிக்க வேண்டியது கடலளவு. அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

Uncategorized

Dr.A.P.J.Abdul kalam

It was one of the evening sessions of her college days. "who are the real legends?", an interesting topic mooted among her classmates. Arguments from her classmates makes discussion interestingly by pointing hardwork, consistent, patience, perservance, passion..etc. Then obviously, the core of the subject changed by their voluble words at certain point by supporting their… Continue reading Dr.A.P.J.Abdul kalam